Allmänna villkor för prenumeration och webbshop KMG

DEL I – ALLMÄNT

Paragraf 1 – Definitioner

I dessa villkor har följande termer följande betydelser:

Avtal: Avtalet mellan KMG och en kund eller en prenumerant består av ett prenumerationsavtal eller ett avtal gällande ett inköp online som har gjorts via webbshoppen.

Beställning: en (nätbaserad) beställning placerad av kunden antingen via telefon, elektroniskt (via webbshoppen) eller skriftligen.

Betalningsperiod: den tidsperiod under vilken prenumerationsavgiften ska betalas in i delbetalningar av prenumeranten.

Digital upplaga: Alla befintliga och framtida digitala upplagor utgivna av KMG inklusive men inte begränsat till (mobila) webbsidor och (mobila) appar.

Distansavtal: Ett avtal mellan KMG och en kund eller en prenumerant vilket ingås inom ramverket för ett organiserat system, inklusive webbshoppen, som gäller distansförsäljning av produkter, inklusive tryckta upplagor och digitala upplagor och annat digitalt innehåll, där kommunikationen om avtalet fram tills och inklusive det ögonblick som avtalets ingås antingen helt eller delvis har genomförts med hjälp av en eller flera tekniska lösningar för fjärrkommunikation.

Gåva: En gåva som en prenumerant mottar när denna ingår en prenumeration och som ingår i denna prenumeration.

KMG: Keesing Media Groep B.V., ett företag i Nederländerna med registrerat säte på Naritaweg 235, 1043 CB Amsterdam, inklusive alla dess koncernbolag och dotterbolag, i den omfattning som dessa ingår ett avtal i enlighet med dessa villkor.

Kombi-prenumeration: En prenumeration som består av en kombination av tryckta upplagor samt åtkomst till digitala upplagor.

Konsument: En fysisk person som inte agera å sitt yrkes eller sitt företags vägnar.

Kund: en fysisk person eller en juridisk person som ingår ett avtal med KMG gällande (det nätbaserade) köpet av en tryckt upplaga eller en digital upplaga eller en annan produkt.

Produkt: en produkt annan än en prenumeration, till exempel en välkomstgåva, som har köpts (via nätet) från KMG av kunden.

Publikationer: alla tryckta upplagor, digitala upplagor och andra befintliga och framtida upplagor oavsett publikationsform.

Prenumerant: den fysiska eller juridiska person som tecknar en prenumeration med KMG.

Prenumeration: avtalet mellan KMG och prenumeranten enligt vilket prenumeranten, under den avtalade perioden och till kostnad av den avtalade prenumerationsavgiften, får en enda publikation eller ett urval av publikationer på det avtalade viset, inklusive så kallade kombi-prenumerationer.

Prenumerationsavgift: avgiften som är tillämplig på prenumerationen och som prenumeranten är skyldig KMG.

Tryckt upplaga: alla befintliga och framtida tryckta upplagor utgivna av KMG inklusive men inte begränsat till tidningar, tidskrifter och kataloger.

Villkor: de allmänna villkor som är tillämpliga på prenumerationer och inköp från webbshoppen.

Webbshop: den webbshop som drivs av KMG där tryckta och digitala utgåvor samt andra produkter erbjuds till kunden.

Ångerfrist: den tidsperiod då konsumenten kan använda sin ångerrätt.

Ångerrätt: kundens eller prenumerantens möjlighet att häva ett avtal under ångerfristen.

Paragraf 2 – Tillämpning och ändringar

 1. Dessa villkor är tillämpliga på alla avtal oavsett om hur de har ingåtts, om inte KMG uttryckligen anger att andra villkor gäller. Dessa villkor ska uttryckligen inte tillämpas på avtal för annonsering i någon av KMG:s publikationer.
 2. Genom att påbörja en prenumeration eller att göra ett inköp via webbshoppen bekräftar prenumeranten att han/hon känner till och godkänner dessa villkor.
 3. Dessa villkor kan endast frångås genom ett skriftligt avtal mellan KMG och kunden/prenumeranten som uttryckligen hänvisar till numreringen för de exakta bestämmelser i dessa villkor som ska frångås. I sådana fall ska de bestämmelser i dessa villkor som inte uttryckligen har frångåtts förbli giltiga och i kraft.
 4. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar ska de andra bestämmelserna i villkoren förbli i full kraft. Den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen kommer att ersättas med en bestämmelse som är tillåten enligt lag och som så nära som möjligt återger avsikten med den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen.
 5. KMG kan ändra dessa villkor. Ändringar kommer att aviseras i publikationerna eller via webbshoppen. De ändrade villkoren är tillämpliga på alla befintliga och framtida avtal från och med det datum som de träder i kraft även om avtalet ingicks innan villkoren ändrades. Om en ändring av villkoren innebär att KMG tillhandahåller en fundamentalt annorlunda produkt eller tjänst än den som avtalades har prenumeranten rätt att säga upp prenumerationen inom fyra (4) veckor efter att de ändrade villkoren har trätt i kraft så länge som prenumeranten är en konsument.
 6. Dessa villkor kommer att tillhandahållas gratis efter begäran. En sådan begäran ska göras till Tankesports kundtjänst via telefonnummer +45 3888 7016 eller ett e-postmeddelande till info@keesing.se. Dessa villkor finns också publicerade på www.tankesport.se och på de individuella webbsidorna för publikationer utgivna av KMG.
 7. Om det uppstår en konflikt mellan det allmänna avsnittet del I och följande avsnitt, del II och III kommer innehållet i del II och III få företräde.

Paragraf 3 – Ett avtals ingång och genomförande

 1. Inget erbjudande som görs av KMG är bindande och alla är tillgängliga i mån av tillgång.
 2. KMG:s godkännande av en beställning sker skriftligen (vilket enligt dessa villkor också betyder elektroniskt) eller när KMG börjar genomföra beställningen. En beställning som en kund har placerat hos KMG är slutgiltig i den bemärkelsen att ett avtal har ingåtts så fort KMG godkänner beställningen.
 3. KMG har rätt att vägra en beställning utan att behöva förklara varför. Också efter att de mottagit en beställning har KMG rätt att häva den utan att ge några skäl. I sådana fall är KMG inte ansvarig för något annat än att återbetala eventuella belopp som redan har betalats av kunden.
 4. Kunden ska genast skriftligen informera om eventuella ändringar till beställningen och sådana ändringar är endast giltiga om de uttryckligen har godkänts av KMG.
 5. Om det är nödvändigt eller att föredra har KMG rätten att få beställningar genomförda antingen helt eller delvis av en tredje part.
 6. Leveranstiden som anges av KMG är endast vägledande och kan inte tas som en strikt deadline. Om leveransen blir sen måste KMG formellt meddelas om detta skriftligen om en sådan försening ska kunna räknas som ett fel.

Paragraf 4 – Adressuppgifter

 1. När prenumeranten eller kunden ingår ett avtal så måste denna tillhandahålla korrekta adressuppgifter. Ändringar och/eller rättelser av uppgifterna som tillhandahållits, inklusive när det är nödvändigt både för leverans och fakturering, måste genast rapporteras till KMG.
 2. Avtalets genomförande och alla anknutna tillkännagivande och meddelande sker till den adress och/eller den e-postadress som angetts av prenumeranten eller kunden.

Paragraf 5 – Ansvar och force majeure

 1. KMG kan endast hållas ansvarig för faktiska förluster som prenumeranten eller kunden har lidit i den omfattning som detta täcks av KMG:s försäkring om sådana skador kan hänföras till grov vårdslöshet från KMG:s sida. Om ingen betalning har gjorts under KMG:s försäkringspolicy är KMG:s ansvar begränsat till max fem gånger beloppet av den faktura prenumeranten eller kunden har mottagit i samband med den respektive beställningen förutsatt att fakturan betalades i tid.
 2. KMG har inget ansvar för indirekta skador (inklusive men inte begränsat till följdskador, skador av förseningar och utebliven vinst).
 3. Om KMG drabbas av oförutsedda omständigheter eller det om det finns något som tyder på force majeure så har KMG rätt att avbryta sitt genomförande av avtalet under den period som situationen fortsätter eller, om KMG väljer det, att upplösa avtalet antingen helt eller delvis. I sådana fall har KMG ingen förpliktelse att betala någon skadeersättning till kunden eller prenumeranten. Force majeure omfattar alla bristande genomföranden av leverantörer eller andra parter associerade med KMG, en strejk, (oförutsedda) myndighetsåtgärder, terroristattacker eller hot om detta, krig, brand, naturkatastrofer, tillfällig eller otillräcklig tillgänglighet av hårdvara, programvara och/eller internet eller andra telekommunikationsanslutningar vilka är nödvändiga för att genomföra avtalet och alla andra situationer där KMG saknar avgörande inflytande.
 4. KMG är inte ansvarig för skador som uppstår mer än sex månader efter leveransen av en produkt eller för skador som inte skriftligen rapporteras till KMG inom 30 dagar av att skadan uppstått. Om skadan uppstår senare kommer KMG efter begäran från kunden undersöka möjligheten att erhålla ersättning från leverantören av produkten.
 5. Villkoren, de publicerade priserna för prenumeration samt det avtal som prenumeranten eller kunden har ingått med KMG är föremål för eventuella fel i antingen utskrift eller layout.

Paragraf 6 – Priser och betalning

 1. Prenumerationsavgiften betalas i förskott under den avtalade betalningsperioden.
 2. Alla priser som anges för svenska prenumerationer och produkter visas i svenska kronor, inklusive moms, andra skatter och avgifter och porto om inte annat anges eller avtalas skriftligen.
 3. KMG förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra prenumerationsavgiften och produkternas priser med utgångspunkt i bland annat det årliga inflationsindexet. KMG kommer att publicera en ändring av prenumerationsavgiften i publikationen eller i webbshoppen. Om inte annat uttryckligen avtalas kommer den ändrade prenumerationsavgiften att vara tillämplig på alla befintliga och nya prenumerationen från och med nästa betalningsperiod. Om en sådan ändring innebär en ökning av prenumerationsavgiften och denna ändring äger rum inom tre månader efter att någon har tecknat en prenumeration så ska prenumeranten ha rätt att avsluta prenumerationen inom 14 dagar efter att prisökningen har meddelats.
 4. De betalningsmetoder som accepteras kan variera beroende på hur prenumerationen eller avtalet tecknades. Om några kostnader är kopplade till en särskild betalningsmetod kommer detta alltid tydligt att anges.
 5. Vid fakturabetalning måste betalningen göras inom den period som anges på fakturan eller, vid avsaknad av detta, inom 14 dagar efter fakturadatum.
 6. När det gäller autogiro kommer det utestående beloppet att dras omedelbart efter att föregående meddelande om att pengarna dras av KMG har lämnats.
 7. Att återföra ett belopp som (automatiskt) har dragits av KMG kommer inte att befria prenumeranten från dennas betalningsskyldighet.
 8. Om prenumeranten inte betalar ett utestående belopp (i tid) har KMG rätt att tillfälligt avbryta genomförandet av prenumerationen eller avtalet eller att häva prenumerationen eller avtalet.
 9. Om en prenumerant eller en kund inte gör korrekta betalningar under en given betalningsperiod så begår han/hon ett avtalsbrott och blir skyldig en ränta på 1 % per månad på det utestående beloppet från och med det datum då beloppet förföll. En del av en månad kommer att räknas som en hel månad.
 10. Alla ((extra)rättsliga) kostnader kopplade till insamlingen av det utestående beloppet kommer att vara prenumeranten eller kundens ansvar. De utomrättsliga kostnaderna kommer att vara minst 15 % av det utestående nominella beloppet plus ränta, med ett minimumbelopp motsvarande 150 €. Om prenumeranten eller kunden är en konsument är de utomrättsliga kostnaderna det lagstadgade ersättningsmaximumet när det gäller utomrättsliga insamlingskostnader enligt definition och beräkning i dekretet om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader (Decree on Reimbursement for Extrajudicial Collection Costs).

Paragraf 7 – Tredje parter

 1. KMG kan använda sig av tredje parter, inklusive leverantörer, för att genomföra avtalet. Om dessa tredje parter använder sig av ytterligare villkor kommer detta uttryckligen att anges när avtalet ingås.
 2. Alla rättigheter som anges vara till fördel för KMG enligt detta avtal är också till fördel för tredje parter inhyrda av KMG.
 3. Oaktat stycke 2 är villkoren endast tillämpliga på förhållandet mellan KMG och prenumeranten eller kunden, och tredje parter som inte är en part i avtalet kan inte kräva några rättigheter med utgångspunkt i avtalet.

Paragraf 8 – Personlig integritet

 1. När avtalet eller prenumerationen tecknas eller genomförs kommer KMG behandla personuppgifter om prenumeranten och kunden.
 2. All användning av information tillhandahållen av prenumeranter eller kunder sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler inklusive Data Protection Act och Telecommunications Act. KMG:s integritetspolicy anger i detalj hur KMG hanterar de uppgifter som tillhandahålls av prenumeranter och kunder och på vilket vis han eller hon kan få tillgång till eller protestera mot användningen av uppgifterna som KMG har i sin ägo.
 3. Prenumeranten och kunden godkänner insamlingen och behandlingen av personuppgifter och KMG:s möjliga användning av dessa och godkänner dessutom villkoren i integritetspolicyn som hänvisas till i paragraf 8.2.
 4. Prenumeranten och kunden kan när som helst begära åtkomst till sina personuppgifter och begära att de ändras, kompletteras eller raderas genom att skicka ett e-postmeddelande till info@keesing.se eller skicka ett brev till Keesing Sverige, adresserat till Att.: Tankesport Sverige, Keesing Sverige A.B., Erik Dahlbersallén 15, 115 20 Stockholm, Sverige.

Paragraf 9 – Rättigheter

 1. Alla immateriella rättigheter gällande publikationer och webbshoppen, inklusive copyright, databasrättigheter, och varumärkesrättigheter ägs av KMG och/eller dennas licensgivare.
 2. Prenumeranten eller kunden får inte kopiera, lagra och/eller lämna ut några namn, något innehåll och/eller någon layout från publikationen eller innehållet av webbshoppen på något vis utan föregående skriftligt godkännande från KMG.

Paragraf 10 – Överlåtelse av rättigheter

KMG kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor eller enligt avtalet som har ingåtts med prenumeranten eller kunden till ett företag inom sin koncern eller till en tredje part inom ramen av en överlåtelse av (en del av) KMG:s verksamhet eller som en del av en överlåtelse av en titel, webbsida, produkt eller tjänst producerad eller tillhandahållen av KMG, under förutsättning att den tredje part eller det företag som överlåtelsen görs till kommer att fortsätta att uppfylla avtalet som ingåtts mellan KMG och prenumeranten eller kunden. KMG kommer att informera prenumeranten eller kunden om en sådan eventuell överföring så snabbt som möjligt.

Paragraf 11 – Tillämplig lag och tvistlösning

 1. Avtalet och dessa villkor faller under svensk lag.
 2. Tvister gällande prenumerationen, avtalet och/eller dessa villkor kommer uteslutande behandlas av en behörig domstol i Stockholm.
 3. En prenumerant eller kund som har gjort ett inköp via webbshoppen kan också använda sig av den europeiska plattformen Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

AVSNITT II – VILLKOR – PRENUMERATIONER

Dessa prenumerationsvillkor är utöver villkoren som nämns i Del I och är tillämpliga på alla avtal mellan prenumeranten och KMG gällande en prenumeration på en av KMG:s publikationer.

Paragraf 12 – Teckna en prenumeration

 1. En prenumeration kan när som helst tecknas av en prenumerant via telefon, elektroniskt eller skriftligen.
 2. Beställningen av eller begäran om en prenumeration från en blivande prenumerant anses som ett anbud för att påbörja prenumerationen.
 3. En prenumeration skapas när KMG skriftligen accepterar anbudet från prenumeranten (vilket enligt dessa villkor också kan göras elektroniskt) eller påbörjar genomförandet av prenumerationen.
 4. Om KMG accepterar anbudet från prenumeranten kommer KMG att skicka en prenumerationsbekräftelse vilken, bland annat, anger typen av prenumeration, start- och slutdatum för prenumerationen och kontaktinformation till prenumerantservice.
 5. KMG har rätt att vägra en begäran om en prenumeration utan att tillhandahålla några skäl för detta, eller alternativt att ange ytterligare villkor för att prenumerationen ska accepteras.
 6. Alla KMG:s erbjudanden om att lämna anbud är tillgängliga i mån av tillgång.

Paragraf 13 – Ångerrätt

 1. En prenumerant har rätt att häva en prenumeration inom 14 dagar genom att skicka ett entydigt meddelande om detta till KMG.
 2. Ångerfristen som nämns i stycke 1 ska påbörjas vid följande tidpunkter:
 1. För prenumerationer av tryckta upplagor och kombi-prenumerationer påbörjas ångerrätten vid den första leveransen av den tryckta upplagan.
 2. För prenumerationer av digitala upplagor påbörjas ångerrätten det ögonblick som prenumerationsavtalet ingås.
 1. Om prenumeranten häver prenumerationen måste prenumeranten skicka tillbaka eventuella tryckta upplagor eller gåvor som denna har mottagit i dessas originalförpackningar inom 14 dagar efter att prenumeranten har skickat ett meddelande om att denna ångrar sitt köp enligt hänvisningen i stycke 1. Returkostnaderna är prenumerantens ansvar. I dessa fall kan prenumeranten hållas ansvarig för följande kostnader:
 1. När det gäller tryckta upplagor och gåvor: priset för att inte (genast) skicka tillbaka de levererade tryckta upplagorna och gåvorna, samt eventuell kompensation för värdeminskning av de tryckta upplagorna och gåvorna.
 2. När det gäller de digitala upplagorna: den avtalade avgiften (pro rata) för perioden från och med att genomförandet av prenumerationen påbörjades och till det ögonblick prenumerationen hävdes, förutsatt att genomförandet av prenumerationen redan hade påbörjats inom ångerfristen på begäran av prenumeranten.
 1. Det berörda fakturabeloppet kommer att återbetalas av KMG inom 14 dagar från det att KMG har fått meddelandet om att prenumeranten utnyttjar sin ångerrätt som hänvisas till i paragraf 13.1 i den utsträckning som detta belopp redan har betalats av prenumeranten och minus eventuella belopp som prenumeranten är skyldig KMG enligt paragraf 13.2. Sådana återbetalningar kommer dock endast att ske efter att KMG har återfått eventuella tryckta upplagor och gåvor eller har fått bevis från prenumeranten att denna har postat eventuella tryckta upplagor och gåvor som ska skickas i retur.
 2. Villkoren i denna paragraf ska inte vara tillämpliga på prenumeranter som inte är konsumenter och inte heller på prenumerationer som är värda högst 50 € som tecknas utanför fasta affärslokaler (enligt definitionen i paragraf 6:230g stycke 1 understycke g i den nederländska civillagen).

Paragraf 14 – Leverans och/eller tillgänglighet

 1. Under prenumerationens löptid kommer KMG försöka säkerställa punktlig leverans eller tillgänglighet för publikationerna.
 2. Leverans är begränsat till Sverige. En begäran om leverans utomlands kan lämnas in till publikationens kundtjänst. KMG är inte skyldig att tillmötesgå någon sådan begäran. KMG kan anknyta extra villkor för leverans utomlands, som t.ex. extra betalning för porto.
 3. Om den plats som en tryckt upplaga ska levereras till kräver ytterligare utgifter för KMG har KMG rätt att föra vidare de kostnaderna till prenumeranten.
 4. Klagomål om publikationers leverans och tillgänglighet ska göras enligt följande:
 1. När det gäller en tryckt upplaga ska prenumeranten 24 timmar efter slutet på den normala leveransperioden kontakta prenumerantservice för den relevanta publikationen och meddela att upplagan inte kommit. Den relevanta publikationen kommer att skickas igen inom 5 arbetsdagar.
 2. När det gäller en digital upplaga ska prenumeranten lämna in eventuella klagomål om tillgänglighet i enlighet med de anvisningar som anges i publikationen.
 1. Klagomål om publikationens leverans eller tillgänglighet av publikation ger inte prenumeranten rätt att inte betala hela sin prenumerationsavgift.
 2. KMG är inte ansvarig för eventuella skador som prenumeranten lider på grund av att publikationerna inte är tillgängliga eller inte levereras (i tid).
 3. Prenumeranten har inte rätt till någon kompensation om publikationen inte levereras eller inte finns tillgänglig som ett resultat av force majeure, enligt definitionen i paragraf 5, oavsett om detta gäller ett enda nummer eller om det gäller ett antal nummer (i följd).

Paragraf 15 – Leverans av gåvor

 1. Leveransen av eventuella gåvor ska göras inom trettio (30) dagar efter att en prenumeration har tecknats om inte en annan leveransperiod uttryckligen anges, men i alla händelser inte innan KMG mottar den första betalningen för prenumerationen.
 2. Leveransperioden som anges av KMG är endast vägledande. Sen leverans innebär inte att prenumeranten har rätt till någon skadeersättning. KMG kommer att informera prenumeranten så snart som möjligt om det uppstår några förseningar i leveransen.
 3. Äganderätt till gåvan överförs endast när gåvan har levererats och prenumeranten har fullgjort alla sina skyldigheter enligt prenumerationen. Oaktat detta så övergår riskansvaret för gåvan till prenumeranten från det ögonblick som leverans av gåvan till prenumeranten äger rum.
 4. I händelse av en tidig uppsägning eller hävning av prenumerationen av ett skäl som inte är hänförbart till KMG har KMG rätt att – om så önskas – återfå gåvan eller återfå det resterande värdet av gåvan från prenumeranten.
 5. Den levererade gåvan måste ha de egenskaper som en prenumerant skäligen kan förvänta sig att denna har. Prenumeranten måste undersöka gåvan när prenumeranten mottar den för att kontrollera att gåvan följer avtalet. Om detta inte är fallet måste prenumeranten skriftligen meddela KMG och beskriva defekten, så snabbt som möjligt och hur som helst inom två (2) månader efter leverans eller efter att upptäckt av defekten var skäligen möjligt.
 6. Om det kan påvisas att gåvan inte möter förväntningarna enligt avtalet kommer KMG att välja en av följande lösningar beroende på vad som är lämpligt och tillgängligt:
 1. KMG tillhandahåller eventuell saknad komponent av gåvan.
 2. KMG skickar (om) gåvan om leverans inte ägde rum.
 3. KMG skickar en ersättning efter att denna har återfått den defekta gåvan av prenumeranten.
 4. KMG återbetalar det fakturerade värdet av gåvan till prenumeranten (om och i den utsträckning som betalning från prenumeranten har erhållits och endast när KMG har fått gåvan i retur).

Paragraf 16 – Förnyelse eller uppsägning av prenumerationen

 1. I slutet på den avtalade prenumerationsperioden kommer prenumerationen automatiskt att förnyas på en obestämd tid om inte prenumeranten vederbörligen meddelar att denna vill säga upp prenumerationen en månad innan den avtalade prenumerationsperioden går ut. Efter att prenumerationen har förnyats kan prenumeranten när som helst säga upp prenumerationen med en uppsägningstid på antingen en månad eller tre månader beroende på hur frekvent den relevanta titeln publiceras.
 2. Efter en automatisk förnyelse kommer betalningsperioden vara följande:
 1. För prenumeration av ett månatligt magasin: ett år.
 2. För alla andra prenumerationer: samma som den initiala betalningsperioden.
 1. Om prenumeranten säger upp prenumerationen innan betalningsperiodens slut kommer han/hon få en återbetalning av eventuella prenumerationsavgifter som prenumeranten redan betalat för återstoden av betalningsperioden med början från det datum då prenumerationen upphörde.
 2. Det går att säga upp prenumerationen via telefon, elektroniskt eller genom vanlig rekommenderad försändelse. Efter att KMG har mottagit ett meddelande om uppsägning kommer KMG att skriftligen bekräfta att prenumerationen har avslutats och ange det datum då prenumerationen formellt upphör.
 3. KMG kan när som helst avsluta en prenumeration med samma uppsägningstid som är tillämplig på prenumeranter. Om KMG säger upp prenumerationen innan betalningsperiodens slut kommer KMG att återbetala eventuella prenumerationsavgifter som prenumeranten redan har betalat för återstoden av betalningsperioden med början från det datum då prenumerationen upphörde.
 4. KMG kan också avsluta prenumerationen omedelbart utan någon skyldighet att betala någon kompensation eller att återbetala någon prenumerationsavgift som prenumeranten redan har betalat om följande inträffar:
 1. Prenumeranten underlåter att fullgöra sina skyldigheter till KMG inklusive sin skyldighet att betala prenumerationsavgiften och prenumeranten inte har korrigerat detta efter att han/hon har fått en skälig tidsperiod för att fullgöra sina skyldigheter.
 2. KMG har ett giltigt skäl att avsluta prenumerationen, såsom att denna inte rimligen kan begäras att fortsätta med prenumerationen, till exempel om leverans av publikationen kräver oförutsedda eller oproportionerliga kostnader eller om KMG har rimliga skäl att tro att prenumeranten inte kommer att möta sina (betalnings)skyldigheter enligt avtalet.

Paragraf 17 – Ändringar till eller nedläggning av publikationen

 1. KMG kan efter eget gottfinnande när som helst ändra omfattning, innehåll, komposition, layout, utseende, datum och/eller frekvens för alla publikationer, eller avsluta en publikation och/eller ersätta den med en annan publikation, oavsett om denna publikation ser likadan ut eller kommer ut lika ofta.
 2. KMG kan också ändra eller avsluta alla ytterligare tjänster som särskilt är avsedda för prenumeranter.
 3. Om det sker några ändringar som de som hänvisas till i stycke 1 och/eller 2 ovan kommer KMG säkerställa att den relevanta publikationen förblir av samma kvalitet och kvantitet i enlighet med prenumerationsavgiften eller kommer att justera prenumerationsavgiften på ett lämpligt vis.
 4. Om publikationen avslutas utan en ersättning kommer KMG återbetala prenumerationsavgiften för den resterande betalningsperioden med start från det datum då publikationen lades ner.
 5. I fall när publikationen ersätts med en annan publikation eller när en ändring av publikationen leder till en väsentligen annorlunda publikation än den som prenumeranten började prenumerera på har prenumeranten rätt att skriftligen säga upp sin prenumeration inom fyra (4) veckor efter att denna har fått meddelande om ersättningen, eller inom fyra (4) veckor efter att denna har mottagit den första ersatta eller ändrade publikationen, beroende på vilket datum som är tidigast.

Paragraf 18 – Åtkomst till digitala upplagor

 1. Inloggningsuppgifterna som ger en prenumerant åtkomst till en digital upplaga är strikt personliga och kan inte överlåtas. Prenumeranten får inte ge en tredje part åtkomst till en digital upplaga genom att dela sina inloggningsuppgifter med denna och får inte på något annat vis göra kommersiell användning av sina inloggningsuppgifter.
 2. Prenumeranten är helt ansvarig för all användning av dennas inloggningsuppgifter och för alla handlingar som utförs via dennas konto. När en prenumerant misstänker en oauktoriserad åtkomst till sitt konto måste hon/han omedelbart meddela KMG. KMG har sedan rätt att ta alla åtgärder som KMG anser är nödvändiga för att skydda sina publikationer och sina andra prenumeranter och prenumeranten ska samarbeta till fullo med KMG när detta är nödvändigt.
 3. Prenumeranten får endast ladda ner och/eller skriva ut relevanta digitala upplagor för personlig användning. Ingen annan kopiering, försäljning och/eller distribution av en digital upplaga är tillåten. Om KMG har skäl att misstänka att en prenumerant har brutit mot förbudet som anges i stycke 1 ovan har KMG rätt att blockera åtkomst till den relevanta digitala upplagan och hålla den blockerad tills KMG har förvissat sig om att prenumeranten inte har brutit mot förbudet. En blockering av åtkomst påverkar inte KMG:s rätt att kräva ersättning för eventuella skador (inklusive kostnader) som KMG har ådragit sig under processen av att blockera kontot eller som är ett resultat av ett sådant avtalsbrott från prenumerantens sida.

DEL III – VILLKOR – WEBBSHOP

Dessa villkor för webbshoppen är utöver de villkor som nämns i Del I och Del II och är tillämpliga på alla (nätbaserade) beställningar som mottagits från en kund.

Paragraf 19 – Betalning och fakturering

 1. För produkter annat än prenumerationer som beställs via nätet (se paragraf 15) måste betalning göras på det vis som godkändes av kunden när denna lade sin beställning (t.ex. via Visa, Mastercard, American Express, PayPal eller autogiro).
 2. De taxor och priser som KMG tar ut omfattar inte fraktkostnader eller moms om inte något annat uttryckligen anges. KMG förbehåller sig rätten att ändra taxor och priser. Ändrade taxor och priser träder i kraft det ögonblick som de introduceras och är inte tillämpliga på någon beställning som redan har lagts.

Paragraf 20 – Leverans och garantier

 1. KMG kommer att utöva yttersta aktsamhet när beställningen genomförs. För leverans av beställningen kommer KMG att använda sig av noggrant utvalda tjänsteleverantörer inom logistik. Beställningen kommer att levereras till den adress som angivits av kunden.
 2. KMG bär risken för skada på och/eller förlust av produkterna fram till leveransen till kunden om inte annat uttryckligen har överenskommits.
 3. Leverans av en produkt kommer att äga rum inom det antal dagar som specificerats i webbshoppen.
 4. Leveransperioden som anges av KMG är endast vägledande. Sen leverans ger inte kunden rätt till någon skadeersättning. KMG kommer att informera kunden om alla kända leveransförseningar.
 5. Äganderätten till produkten överförs endast när produkten har levererats och kunden har fullgjort alla sina skyldigheter enligt avtalet. Oaktat detta så övergår riskansvaret för produkten till kunden när leverans av produkten till kunden äger rum.
 6. Den levererade produkten måste ha de egenskaper som kunden skäligen kan förvänta sig att denna har. Kunden måste undersöka produkten när kunden mottar den för att kontrollera att produkten följer avtalet. Om detta inte är fallet måste kunden skriftligen meddela KMG och beskriva defekten, så snabbt som möjligt och hur som helst inom två (2) månader efter leverans eller efter att upptäckt av defekten var skäligen möjligt.
 7. Om det kan påvisas att produkten inte möter förväntningarna enligt avtalet kommer KMG att välja en av följande lösningar beroende på vad som är lämpligt och tillgängligt:

(i)         KMG tillhandahåller eventuell saknad komponent av produkten.
(ii)        KMG skickar (om) produkten om leverans inte ägde rum.
(iii)        KMG skickar en ersättning efter att denna har återfått den defekta produkten av kunden.
(iv)       KMG återbetalar det fakturerade värdet av produkten till kunden (om och i den utsträckning som betalning från kunden har erhållits och endast när KMG har fått produkten i retur).

 1. KMG garanterar att de beställda produkterna följer avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på skick och/eller användbarhet och relevanta lagbestämmelser eller myndighetsbestämmelser i kraft vid det datum som avtalet ingås.
 2. Bilderna på produkterna som erbjuds på nätet är så korrekt återgivna som möjligt. KMG kan dock inte garantera att färgerna på produkterna som visas på bilderna är exakt desamma som färgerna på de produkter som kommer att levereras.
 3. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet av produkterna är inte bindande för varken KMG eller dennas leverantörer.

Paragraf 21 – Hävning och ångerrätt

 1. Kunden har rätt att häva ett avtal inom 14 dagar genom att skicka ett entydigt meddelande om detta till KMG.
 2. Ångerfristen som omnämns i stycke 1 ska påbörjas när produkten mottas (om flera produkter beställ enligt ett enda avtal ska den påbörjas när den sista produkten som utgör en del av beställningen mottas).
 3. En hävning är endast möjlig om produkten är i oskadat skick eller inte har använts.
 4. Om kunden häver avtalet måste kunden skicka tillbaka de produkter som denna har mottagit i dessas originalförpackning inom 14 dagar efter att kunden har skickat ett meddelande om att denna ångrar sitt köp enligt hänvisningen i stycke 1. Returkostnaderna är kundens ansvar. I dessa fall kan kunden hållas ansvarig för priset av att inte (genast) skicka tillbaka de levererade produkterna och för eventuell ersättning för en värdeminskning av de levererade produkterna.
 5. Det berörda fakturabeloppet kommer att återbetalas av KMG inom 14 dagar av att KMG har fått meddelandet om att kunden utnyttjar sin ångerrätt som hänvisas till i paragraf 21.1 i den utsträckning som detta belopp redan har betalats av kunden och minus eventuella belopp som kunden är skyldig KMG enligt paragraf 21.4. Sådana återbetalningar kommer dock endast att äga rum efter att KMG har mottagit eventuella produkter i retur.
 6. Villkoren i denna paragraf 21 ska inte vara tillämpliga på:

(i)         Produkter som av sin natur inte kan omfattas, som färskvaror, tidsbundna produkter eller personliga produkter.
(ii)        Andra avtal, inklusive leverans av tidningar och tidskrifter annat än via en prenumeration i enlighet med paragraf 6:230p i den nederländska civillagen.

Paragraf 22 – Klagomål

 1. Klagomål i samband med beställningar som placerats via webbshoppen måste lämnas till KMG:s kundservice så snabbt som möjligt, dock inte senare än 10 arbetsdagar efter att skälet för klagomålet har uppkommit. Adressuppgifterna anges i Paragraf 8 stycke 4.
 2. Om en tvist om en beställning inte kan lösas mellan parterna har kunden rätt att lämna in ett klagomål till tvistlösningsorganet vid Online Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).